کارخانه نام کالا وزن منبع

اصفهان پروفیل صنعتی ضخامت ۶ ۴۶۰ آهنپرایس ۳۴۵ تومان
اصفهان پروفیل صنعتی ضخامت 8 ۴۶۰ آهنپرایس ۳۴۵ تومان
اصفهان پروفیل صنعتی ضخامت 10 ۴۶۰ آهنپرایس ۳۴۵ تومان
اصفهان پروفیل صنعتی ضخامت 12 ۴۶۰ آهنپرایس ۳۴۵ تومان
اصفهان پروفیل صنعتی ضخامت ۶ ۴۶۰ آهنپرایس ۳۴۵ تومان
اصفهان پروفیل صنعتی ضخامت ۶ ۴۶۰ آهنپرایس ۳۴۵ تومان
اصفهان پروفیل صنعتی ضخامت ۶ ۴۶۰ آهنپرایس ۳۴۵ تومان

لوله تک لایه آذین ۸ اینچ ۴۰۰.۰۰۰ ۵۲۳
فولاد مبارکه